#1 2011-04-22 12:04:15

 Sasza

Przywódca Sojuszu Gł.

25953538
Zarejestrowany: 2010-08-19
Posty: 72
Punktów :   

Regulamin Wojen Ikariam obowiązujący od 15.03.2011r

Źródło Oficjalnego RegulaminuRegulamin Wojen obowiązuje od 15.03.2011r

1. Postanowienia ogólne

1.1. Wojny mogą być prowadzone wyłącznie w oparciu o system WSG.

1.2. Dolny próg ważności każdej wojny jest równy wartości WSG dla raportów łączonych na PCH danego serwera; wojny poniżej tego progu uznaje się za nierozstrzygnięte.

1.3. Wojna może być wypowiedziana wyłącznie przez sojusz i przeciw sojuszowi, z zastrzeżeniem, że sojusze jednoosobowe nie mogą wypowiadać wojny ani brać w niej udziału.

1.4. Wszystkie decyzje związane z przebiegiem wojny i jej wypowiadaniem mogą podejmować wyłącznie osoby pełniące w sojuszu funkcje Przywódcy, Dyplomaty, Generała lub Sekretarza; osoby te mogą podejmować decyzje wspólnie lub jednoosobowo.

1.5. Każdy sojusz może wypowiedzieć do dwóch wojen w tym samym czasie (dotyczy także dołączeń do wojen już trwających); nie ma natomiast ograniczeń, co do ilości wojen wypowiedzianych danemu sojuszowi.

1.6. Wypowiedzenie wojny nie może się dublować (przykład: gdy pomiędzy sojuszami A i B trwa wojna, sojusz B nie może jej wypowiedzieć sojuszowi A; sojusz A nie może też wypowiedzieć dwóch jednoczesnych wojen sojuszowi B).

2. Zasady wypowiadania wojen, Deklaracja wojny

2.1. Za wypowiedzenie wojny uważa się pierwszy post w wątku wojny; post ten nazywamy Deklaracją wojny.

2.2. Tytuł wątku - Deklaracji wojny - musi zawierać pełne nazwy oraz TAGi (nazwy skrócone) wszystkich sojuszy biorących udział w wojnie, wg poniższego schematu:
Sojusz atakujący [S-A] vs Sojusz obrońcy [S-O] & Sojusz dołączający [S-D]

2.3. Prawidłowa Deklaracja wojny musi zawierać wyłącznie następujące informacje:

a) Pełne nazwy i TAGi wszystkich sojuszy biorących udział w wojnie (wg schematu określonego w punkcie 2.2).

b) Pełne nazwy i TAGi sojuszy dołączających do wojny wraz z datą i godziną dołączenia (o ile takie dołączenie nastąpi).

c) Warunki zakończenia wojny:
- zdobycie określonej wartości WSG (z przedziału od wartości minimalnej o której mowa w pkt 1.2 do 500000 WSG)
lub
- po upływie określonego czasu trwania wojny (okres minimalny to 7 dni a maksymalny 31 dni).

d) Wysokość progu WSG dla raportów, które mogą być zaliczone do wyniku wojny (z przedziału 100-1000 WSG).

e) Liczba graczy każdego z sojuszy w chwili rozpoczęcia/dołączenia do wojny, potwierdzona zrzutem ekranu ze strony zewnętrznej sojuszu (na zrzucie ekranu muszą być widoczne data i godzina, liczba graczy sojuszu).

f) Powody - inne informacje o powodach wypowiedzenia wojny (punkt nieobowiązkowy).

g) Warunki dodatkowe - warunki, które strony mogą wybrać spośród zaakceptowanych i opublikowanych przez Team Ikariam.pl zapisów dodatkowych - (punkt nieobowiązkowy).

2.4. Za moment rozpoczęcia wojny przyjmuje się datę i godzinę umieszczenia Deklaracji wojny na forum Ikariam.pl; Deklaracja nie wymaga akceptacji ze strony sojuszu, któremu wojnę wypowiedziano.

2.5. Ewentualne zmiany w Deklaracji wojny (jak: zmiana progu WSG, przesunięcie terminu zakończenia wojny, propozycja remisu, poddanie wojny itp.) muszą odbywać się za pośrednictwem forum Ikariam.pl i muszą uzyskać akceptację wszystkich walczących stron.

2.6. W przypadku, gdy deklaracja wojny jest niekompletna lub nieprawidłowa, jej autor ma obowiązek nanieść niezbędne poprawki w ciągu 24 godzin od chwili ukazania się wpisu moderatora o dostrzeżonych nieprawidłowościach; niedopełnienie tego obowiązku daje moderatorowi prawo do unieważnienia wojny i zamknięcia tematu.

3. Dołączanie do trwającej wojny

3.1. Sojusz, który zamierza dołączyć do już trwającej wojny, musi w jej wątku na forum Ikariam.pl zamieścić post z deklaracją dołączenia. Deklaracja ta musi zawierać następujące informacje: nazwa i tag sojuszu dołączającego, oraz nazwa i tag sojuszu, po stronie, którego dołączający weźmie udział w wojnie.

3.2. Aby dołączenie było skuteczne, deklaracja dołączenia musi zostać zaakceptowana przez sojusz, po stronie, którego opowiada się dołączający; brak akceptacji w ciągu 24 godzin od daty zamieszczenia deklaracji jest równoznaczny z odmową. Akceptacja sojuszu przeciwnego nie jest wymagana.

3.3. Sojusz, który skutecznie dołączył do wojny, nie może brać udziału w walkach, które rozpoczęły się przed jego dołączeniem do wojny

3.4. Sojusz, który skutecznie dołączył do wojny, może od niej odstąpić tylko za zgodą wszystkich biorących udział w wojnie stron.

3.5. Ostatnie 48 godzin zadeklarowanego czasu wojny to okres, w którym nie wolno do wojny dołączać nowych sojuszy, ani odstępować od niej sojuszom wcześniej dołączonym.
Jeżeli dołączenie do wojny po jednej ze stron nastąpiło w ciągu 1h przed opisanymi tu 48h, strona przeciwna ma dodatkowe 5h na ewentualne dołączenie po jej stronie innego sojusznika.

4. Raporty wojenne

4.1. Raporty zamieszczane na forum muszą być sporządzane na podstawie raportu ogólnego w grze.

4.2. Prawidłowy raport musi zawierać następujące informacje: data i godzina zakończenia bitwy, nazwa miasta, pod którym trwała bitwa, nazwy wszystkich walczących graczy, stan wojska przed i po bitwie, poniesione straty WSG, nazwę i/lub tag sojuszu, który bitwę wygrał.

4.3. Raport powinien być skonwertowany za pomocą zalecanych konwerterów; podliczenie ręczne jest dopuszczalne tylko w uzasadnionych przypadkach.

4.4. WSG zwycięzcy nalicza się wyłącznie z wojsk strony przegranej.

4.5. Raporty mogą być zamieszczane na forum w ciągu 48 godzin od zakończenia bitwy; raporty zamieszczane później uznaje się za nieważne.

4.6. W przypadku uzasadnionych wątpliwości, co do rzetelności raportu, na wniosek jednej ze stron wojny, lub na żądanie moderatora, zamieszczony raport musi być uzupełniony zrzutem ekranu z raportu ogólnego w grze; czas wyznaczony na takie uzupełnienie nie może być krótszy niż 24 godziny; brak uzupełnienia w wyznaczonym czasie może być podstawą unieważnienia raportu.

4.7. Zastrzeżenia, o których mowa w punkcie 4.6 można wnosić w ciągu 48 godzin od chwili zamieszczenia raportu na forum Ikariam.pl; zastrzeżenia wniesione po tym czasie nie będą uwzględniane.

4.8. WSG z bitew, do których wojsko zostało wysłane przed wypowiedzeniem wojny lub przed skutecznym do niej dołączeniem, nie zalicza się do wyniku wojny.

4.9. Jeżeli po stronie wygranego walczyły jednostki obce (nie będące stroną wojny), raport będzie ważny wtedy, gdy suma wartości WSG tych jednostek nie przekroczy 10% wartości WSG wszystkich biorących udział w bitwie wojsk zwycięzcy. Jeżeli strona, po której walczyły obce jednostki przegra bitwę, do wojny wlicza się cale WSG przegranej strony z zastrzeżeniem, że wartość WSG jednostek strony wojny, która przegrała bitwę wynosi co najmniej tyle, ile próg ważności raportu w wojnie, który jest określony w deklaracji.

4.10. Raporty z walk łączonych może wystawić odpowiednio:
a) gracz strony wygranej; raport, który jest odzwierciedleniem całego przebiegu bitwy (od pierwszej rundy, do ostatniej)
b) w przypadku gdy żaden z uczestników bitwy nie brał udziału w całym jej przebiegu, wygrywający ma prawo opublikować raport będący sumą raportów szczegółowych z poszczególnych rund. Rundy nie mogą się dublować.

4.11. Raporty z bitw, które zakończyły się błędem gry (bugiem) nie będą zaliczane do wyniku wojny; decyzja o uznaniu i kwalifikacji błędu pozostaje w mocy Teamu Ikariam.pl.

4.12 Raporty z bitew, które zakończyły się po osiągnięciu progu wojny, nie będą do niej zaliczane.

5. Ucieczki

5.1. W czasie wojny za ucieczkę uznaje się następujące zachowania graczy:

a) wycofanie wojsk z walki, które będzie skutkowało przegraną w bitwie.

b) każde włączenie urlopu przez gracza będącego stroną wojny w czasie trwającej w jego mieście bitwy; w takim przypadku strona, której gracz włączył urlop, automatycznie bitwę przegrywa.

5.2. W przypadku naruszenia postanowień punktu 5.1 i jego podpunktów, strona wygrywająca ma prawo do karnego naliczenie WSG z całości wojsk strony przeciwnej, jakie przystąpiły do bitwy; włączenie urlopu daje stronie przeciwnej prawo natychmiastowego podliczenia wyniku bitwy.

5.3. Gracz, który w czasie trwania wojny zostanie usunięty/wystąpi z sojuszu lub włączy urlop, traci prawo czynnego udziału w wojnie; WSG zdobyty z udziałem tego gracza w przypadku jego ponownego wstąpienia do sojuszu/powrotu z urlopu nie będzie zaliczony, natomiast WSG zdobyty na tym graczu po jego ponownym wstąpieniu/powrocie z urlopu będzie zaliczony do wyniku wojny.

5.4. Włączenie urlopu przez gracza, który nie jest stroną wojny, lub nagła zmiana statusu gracza na nieaktywny (i), w czasie trwania bitwy w mieście takiego gracza, jest uznawane jako ryzyko wojenne i nie niesie za sobą żadnych konsekwencji regulaminowych.

6. Inne warunki i ograniczenia

6.1. Zmiana nazw lub TAGów sojuszy, a także fuzje pomiędzy sojuszami, są w czasie wojny zabronione; naruszenie tego warunku skutkować będzie przegraną sojuszu, który zakaz złamał.

6.2. Rozwiązanie sojuszu w czasie wojny oznacza przegraną sojuszu, który został rozwiązany.

6.3 Dopuszcza się usuniecie i/lub przyjęcie łącznie 5 graczy, po stronie sojuszu obrońców. Wyjątkiem jest pierwsze 10 godzin trwania wojny, w czasie, których obrońca ma prawo usunąć graczy nieaktywnych (idlerów) bez podciągnięcia tego pod miano „manipulacji”. Po stronie agresorów dopuszcza się jedynie możliwość opuszczenie sojuszu przez max 5 graczy. Naruszenie warunków umieszczonych w tym punkcie skutkować będzie przegraną strony, która te warunki naruszyła.

6.4. W przypadku wątpliwości, czy w momencie wysłania wojsk do ataku obrońca był stroną wojny (ponieważ wcześniej został usunięty lub wystąpił z sojuszu itp.), przyjmuje się domniemanie "posiadania statusu sojusznika"; obowiązek wykazania, że wojska zostały wysłane do ataku już po usunięciu/wystąpieniu gracza spada na sojusz do którego ten gracz należał. Proponowane rozwiązania ewentualnych sporów: zrzut ekranu wiadomości od burmistrza o opuszczeniu sojuszu i/lub zrzut ekranu z podglądu wyspy usuniętego gracza, świadczący o braku przynależności do sojuszu toczącego wojnę (wraz z datą i godziną w prawym górnym rogu ekranu).

6.5. Do wyniku wojny nie zaliczają się raporty gdzie po stronie zwycięzcy brał udział gracz, który podczas trwania wojny został ukarany banem za: bugusing i/lub multikonto i/lub zasiadanie i/lub scrypting i/lub złamanie zakazu kontaktu przy wspólnym IP; WSG zdobyty na graczu zbanowanym zalicza się do wyniku wojny. Zapis ten dotyczy wyłącznie wojen aktualnie trwających i nie może być podstawą do unieważnienia, wznowienia, czy zmiany wyniku wcześniej zakończonych wojen.

6.6. Stronom wojny zabrania się umyślnego korzystania z "dublowania blokad portów" oraz wszelkich form umyślnego korzystania z urlopowanych okupacji. Strona, która takich działań się dopuści, pomimo ostrzeżenia przez stronę przeciwną, wojnę przegrywa ze skutkiem natychmiastowym, a dotychczas zdobyte przez tą stronę WSG zostaje anulowane w całości.

7. Zakończenie wojny

7.1. Wojnę uznaje się za zakończoną w sytuacji, gdy jedna ze stron spełniła warunki określone w Deklaracji wojny.

7.2. Wojna może być zakończona przed czasem za porozumieniem stron; dopuszczalne formy zakończenia to: zamknięcie z aktualnym wynikiem wojny, remis, poddanie się jednej ze stron. Porozumienie takie musi być zawarte na forum Ikariam.pl i wymaga akceptacji wszystkich walczących stron - brak akceptacji w ciągu 24 godzin jest jednoznaczny z odmową i oznacza, że wojna trwa nadal.

7.3. Wojny, w których przez 7 kolejnych dni nie ukazał się prawidłowy raport uznaje się zakończone; w takiej sytuacji podstawą do ogłoszenia zwycięzcy będzie aktualny wynik wojny.

7.4. Wojna może być zakończona przez moderatora w sytuacji, gdy gracze jednej ze stron (lub obu) zostaną masowo zbanowani za: bugusing i/lub multikonto i/lub zasiadanie i/lub scrypting; przez masowe zbanowanie rozumie się ukaranie banem 1/3 graczy danego sojuszu

8. Postanowienia końcowe

8.1. Nadrzędnym wobec regulaminu wojen jest ogólny regulamin forum.

8.2. Moderator w wojnach pełni rolę bezstronnego arbitra, a jego decyzje są dla graczy wiążące. Zapis ten nie upoważnia moderatora do podejmowania decyzji, które niniejszy regulamin pozostawia graczom; moderator nie ma też prawa do oceny zachowania i postępowania graczy, które nie stoją w sprzeczności z niniejszym regulaminem i ogólnym regulaminem forum.

8.3. Decyzje podejmowane przez moderatora, a dotyczące przebiegu wojny, będą każdorazowo opatrzone rzeczowym uzasadnieniem i poparte powołaniem się na odpowiedni zapis regulaminowy. Odwołania od decyzji moderatora odbywają się na zasadach ogólnych.

8.4. Niedozwolone jest prowadzenie dyskusji w wątku wojennym, oraz zamieszczanie treści innych niż określone w niniejszym regulaminie wojen; jako formę komunikacji z moderatorem przyjmuje się zgłoszenie spornego raportu za pośrednictwem przycisku "Zgłoś" lub wysłanie do moderatora PW z opisem zaistniałego problemu. Informacje dodatkowe można zawrzeć w odpowiednim wątku dyskusji.

8.5. Wszelkie zmiany w treści niniejszego regulaminu obowiązują z chwilą ich publikacji i dotyczą wojen wypowiedzianych po opublikowaniu tych zmian; wojny wypowiedziane według zasad wcześniej obowiązujących, zmiany te nie będą dotyczyły. Żadna zmiana treści regulaminu wojen nie może mieć mocy obowiązywania wstecz.
8.6. Do wszelkich sytuacji występujących w grze i nieuwzględnionych w tym regulaminie, należy podchodzić ze zdrowym rozsądkiem i kierując się zasadami fair play.

9.Katalog zapisów dodatkowych, które mogą być zamieszczane w Deklaracji wojny - zgodnie z punktem 2.3, podpunkt g) regulaminu wojen

9.1.a Zakaz używania cudu / cudów mających wpływ na przebieg walk:
 Kolos
 Ares
 Hefajstos
Zapis wymaga akceptacji przez sojusz obrońcy.
Komentarz:
Strona, która deklarację złamie i skorzysta w czasie trwania wojny z zakazanego cudu, zostanie każdorazowo ukarana unieważnieniem całości dotychczas zdobytego WSG, a do wyniku wojny strony przeciwnej zostanie naliczone zadośćuczynienie w wysokości 1/2 wartości WSG potrzebnego do zakończenia wojny określonego w deklaracji. W przypadku wojen, w których nie ma ustalonego progu zakończenia wojny zadośćuczynienie będzie naliczane w wysokości dolnego progu ważności wojny, o którym mowa w punkcie 1.2 regulaminu.

9.1.b W czasie wojny nie będzie obowiązywał pkt 4.12 regulaminu wojen.

Zapis nie wymaga akceptacji przez sojusz obrońcy.

Konsekwencje przyjęcia zapisu:
Bitwy, które rozpoczęły się w czasie wojny i trwają nadal w chwili wypełnienia przez jedną ze stron warunków jej zakończenia, lub po upływie jej deklarowanego czasu trwania, mogą zostać uznane do wyniku wojny.

9.2. Strona przeciwna ma prawo zgłosić swoje propozycje warunków dodatkowych w ciągu 48h. W razie braku akceptacji przez stronę agresora w ciągu 24h, wojna toczyć się będzie według warunków podanych w deklaracji wojny, zaakceptowanych przez obie strony.

Źródło Oficjalnego Regulaminu


Jak uzbieram na czołg, to macie przejebane!

Offline

 

Stopka forum

RSS
Powered by PunBB
© Copyright 2002–2008 PunBB
Polityka cookies - Wersja Lo-Fi


Darmowe Forum | Ciekawe Fora | Darmowe Fora
www.welcometohell.pun.pl biegunka ze strachu? plac unii lubelskiej Mokry nos u szczurka hodowlanego jaszczurki domowe